Information om personuppgiftshantering

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

Solar Supply Sweden AB, org.nr 556872-7464, (nedan ”Solar Supply”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solarsupply.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller hantera ditt avtal om köp och leverans av solceller. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kan vi inte hantera din förfrågan eller ditt köp av solceller.

Uppgifterna behandlas i alla delar av processen, tex. för att svara på frågor, göra en projektering, för att ta fram en order, göra en beställning, leverera och fakturera för tjänsten/produkten, för att hantera reklamationer och garantier samt för bokföringsändamål.

Vi behandlar också dina uppgifter för att erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring. I annat fall kan vi inte leverera de efterfrågade tjänsterna. Om du inte vill att personuppgifter används för nyhetsbrev eller marknadsföring så kan du anmäla detta till oss.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal, legal skyldighet, samtycke eller intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter för att tex, erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring är att ge dig en bra kundupplevelse.

Mottagare eller kategorier av mottagare

  • Samarbetspartners: Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES området.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Personuppgifter lämnas till oss i olika delar av processen och gallras på följande sätt:

  • Offerter – Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
  • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler.
  • Reklamationer/garantier – succesivt, men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
  • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
  • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.
  • Jobbansökningar, CV mm kopplat till ansökan om anställning – 12 månader efter det att ansökan kom in förutsatt att du samtyckt till behandlingen.

När det gäller utbildningar och events så sparar vi dina personuppgifter fram till dess att utbildningen/eventet är avslutat. Därefter raderar vi uppgifterna.

Uppgifter som vi behandlar för att nyhetsbrev och marknadsföring (e-mailadress) raderas direkt efter avregistrering.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@solarsupply.se eller via vår växel 010-22 863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller likande.

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@solarsupply.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.

Cookies

Ändra dina inställningar för solarsupply.se

Vi använder olika externa tjänster och cookies för att optimera ditt besök på solarsupply.se.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Följande Cookies används på solarsupply.se – beroende på vilka val du har gjort. Om du vill ändra ett ta tillbaka ditt samtycke kan du göra det här.

Nödvändiga

Dessa kakor går inte att välja bort. De behövs för att webbplatsen skall fungera.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Solar Supply PUM-1755 Sparar ditt val angående olika modaler och fönster som öppnas när du besöker webbplatsen första gången.
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID
Google reCAPTCHA används för att förhindra att åtgärder inte utförs av robotar utan bara av individer. Används vid samtliga kontaktformulär på webbsidan.
emgab.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy Denna cookie lagras efter att du gjort ditt val gällande samtycke för cookies. Detta krävs för att rutan inte ska visas igen.


Analys

För att vi ska kunna förbättra funktionalitet och uppbyggnad, baserat på hur webbsidan används.

Just nu används inga cookies för analys/statistik.

Upplevelse
För att vår hemsida ska prestera så bra som möjligt under ditt besök. Om du nekar de här kakorna kommer viss funktionalitet att försvinna från hemsidan.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Maps NID
PREF
khcookie
Med dessa cookies kan Google Maps komma ihåg vilken webbläsare du använder och vilka inställningar du har ställt in när du visar kartor.


Marknadsföring

Genom att dela med dig av dina intressen och ditt beteende när du surfar ökar du chansen att få se personligt anpassat innehåll och erbjudanden.

Just nu används inga cookies för Marknadsföring.