Solar Supply Integritetspolicy

Solar Supply AB är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solarsupply.se eller direkt till oss på något annat sätt. I denna text finner du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Solar Supply om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Cookies på solarsupply.se

På solarsupply.se används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för att förbättra webbsidan för användaren eller ge oss statistik om användandet av sajten.

Datan som samlas in är anonymiserad och kan aldrig kopplas till dig som individ utan bara utläsas som siffror .

De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om hen vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben att kunna utnyttjas till fullo.

Läs mer om Cookies och hur du avvisar dem på PTS’s webbsida.

Följande Cookies används på solarsupply.se

Cookien’s namn Giltighetstid Beskrivning
_ga 2 år Google Analytics (statistik)
_gid 24 timmar Google Analytics (statistik)
_gat 1 minut Google Analytics (statistik)
privacy_embeds 1 år Sätts när du godkänner/accepterar vår Cookie-policy. Detta för att du ska slippa godkänna våra Cookies varje gång du besöker sajten.

 

Insamling av personuppgifter

Besökaren kan frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke.

Information till den registrerade

• När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om för vilka ändamål personuppgifterna samlas in.
• Annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna. Rätten att ansöka om information och få rättelse.
• Om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål. Normalt är ändamålet att utföra en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande.

 

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att hanteras i ett land utanför EES området. För att säkerställa en säker hantering har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal. Kopia på förekommande avtal eller andra åtgärder kan du finna på vår hemsida.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan anmäla detta till oss.
Vi genomför inte direktmarknadsföring gentemot personer som inte är intresserade av detta. För att säkerställa detta matchar vi personuppgifter mot olika spärr-register för direktmarknadsföring.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Solar Supply är en del av E.ON koncernen och personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom E.ON koncernen eller till andra samarbetspartners. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.
Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer Solar Supply först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga som inkommit via e-post har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag gå via www.solarsupply.se/kontakt.
Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

Rätt till Dataportabilitet

Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@solarsupply.se