Information om personuppgiftshantering

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

Solar Supply Sweden AB, org.nr 556872-7464, (nedan ”Solar Supply”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solarsupply.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå eller hantera ditt avtal om köp och leverans av solceller. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kan vi inte hantera din förfrågan eller ditt köp av solceller.

Uppgifterna behandlas i alla delar av processen, tex. för att svara på frågor, göra en projektering, för att ta fram en order, göra en beställning, leverera och fakturera för tjänsten/produkten, för att hantera reklamationer och garantier samt för bokföringsändamål.

Vi behandlar också dina uppgifter för att erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring. I annat fall kan vi inte leverera de efterfrågade tjänsterna. Om du inte vill att personuppgifter används för nyhetsbrev eller marknadsföring så kan du anmäla detta till oss.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal, legal skyldighet, samtycke eller intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter för att tex, erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring är att ge dig en bra kundupplevelse.

Mottagare eller kategorier av mottagare

  • Samarbetspartners: Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES området.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Personuppgifter lämnas till oss i olika delar av processen och gallras på följande sätt:

  • Offerter – Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
  • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler.
  • Reklamationer/garantier – succesivt, men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
  • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
  • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.
  • Jobbansökningar, CV mm kopplat till ansökan om anställning – 12 månader efter det att ansökan kom in förutsatt att du samtyckt till behandlingen.

När det gäller utbildningar och events så sparar vi dina personuppgifter fram till dess att utbildningen/eventet är avslutat. Därefter raderar vi uppgifterna.

Uppgifter som vi behandlar för att nyhetsbrev och marknadsföring (e-mailadress) raderas direkt efter avregistrering.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@solarsupply.se eller via vår växel 010-22 863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller likande.

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@solarsupply.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.

Cookies på solarsupply.se

På solarsupply.se används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för att förbättra webbsidan för användaren.

De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om hen vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben att kunna utnyttjas till fullo.

Läs mer om Cookies och hur du avvisar dem på PTS’s webbsida.

Följande Cookies används på solarsupply.se

Cookien’s namn Giltighetstid Beskrivning
pum-1755 30 dagar Sparar Modal Event (true/false)
privacy_embeds 365 dagar Sätts när du godkänner/accepterar vår Cookie-policy. Detta för att du ska slippa godkänna våra Cookies varje gång du besöker sajten.