Solar Supplys integritetspolicy (GDPR)

Cookies

Ändra dina inställningar för solarsupply.se

Vi använder olika externa tjänster och cookies för att optimera ditt besök på solarsupply.se.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

Följande Cookies används på solarsupply.se – beroende på vilka val du har gjort. Om du vill ändra ett ta tillbaka ditt samtycke kan du göra det här.

Nödvändiga
Dessa kakor går inte att välja bort. De behövs för att webbplatsen skall fungera.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Solar Supply Popups / moduler PUM-1755 Minns dina val angående olika modaler och pop-up fönster som öppnas när du besöker webbplatsen första gången.
Solar Supply Kundportalen Session Bevarar besökarens sessionstillstånd i kundportalen över sidförfrågningar, för att kunna identifiera en inloggad besökare. Sessionkakan försvinner när du stänger din webbläsare.
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID
Google reCAPTCHA används för att förhindra att åtgärder inte utförs av robotar utan bara av individer. Används vid samtliga kontaktformulär på webbsidan.
solarsupply.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy Denna cookie lagras efter att du gjort ditt val gällande samtycke för cookies. Detta krävs för att rutan inte ska visas igen.


Analys / Statistik

För att vi ska kunna förbättra funktionalitet och uppbyggnad, baserat på hur webbsidan används, samt följa upp marknadsföringsåtgärder och se navigeringsmönster.

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Analytics/GTM _ga
_gid
_gat
AMP_TOKEN
_gac_*
Google Analytics används för att analysera och utvärdera besökarens beteendemönster och hur denne navigerar på webbplatsen.
Vi använder även insamlad statistik och data för att följa upp kampanjer och besöksstatistik över tid.


Upplevelse

För att vi ska kunna förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att t.ex komma ihåg kartpositioner m.m

Leverantör Verktyg Cookies Syfte
Google Google Maps NID
PREF
khcookie
Med dessa cookies kan Google Maps komma ihåg vilken webbläsare du använder och vilka inställningar du har ställt in när du visar kartor.


Information till våra återförsäljare 

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

Solar Supply Sweden AB, org.nr 556872-7464, (nedan ”Solar Supply”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solarsupply.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att du som återförsäljare ska kunna ingå eller hantera ditt avtal om köp och leverans av solceller med oss. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kan vi inte hantera din förfrågan eller ditt köp av solceller.

Uppgifterna behandlas i alla delar av processen, tex. för att svara på frågor, göra en projektering, för att ta fram en order, göra en beställning, leverera och fakturera för tjänsten/produkten, för att hantera reklamationer och garantier samt för bokföringsändamål.

Vi behandlar också dina uppgifter för att erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring. I annat fall kan vi inte leverera de efterfrågade tjänsterna. Om du inte vill att personuppgifter används för nyhetsbrev eller marknadsföring så kan du anmäla detta till oss.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal, legal skyldighet eller intresseavvägning.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter för att tex, erbjuda och genomföra utbildningar och events samt för nyhetsbrev och marknadsföring är att ge dig en bra kundupplevelse.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: Namn, efternamn, adress, email adress, telefonnummer eller andra liknande uppgifter som du har lämnat direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress, garanti- och reklamationsärende, support och övervakning.

Mottagare eller kategorier av mottagare

 • Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt.
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU/EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Personuppgifter lämnas till oss i olika delar av processen och gallras på följande sätt:

 • Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
 • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler.
 • Reklamationer/garantier – succesivt men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
 • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
 • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.

När det gäller utbildningar och events så sparar vi dina personuppgifter fram till dess att utbildningen/eventet är avslutat. Därefter raderar vi uppgifterna.

Uppgifter som vi behandlar för att nyhetsbrev och marknadsföring (e-mailadress) raderas direkt efter avregistrering.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@solarsupply.se eller via vår växel 010-22 863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller likande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@solarsupply.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.


Information till våra slutkunder

Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas på ett riktigt och korrekt sätt! Läs mer om vår personuppgiftshantering nedan.

Personuppgiftsansvarig

Solar Supply Sweden AB, org.nr 556872-7464, (nedan ”Solar Supply”) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solarsupply.se eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller post.

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta fram offerter till din återförsäljare och leverera rätt produkt till rätt adress samt hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden.

Om du har gett oss tillåtelse att övervaka din anläggning så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna övervaka och ge support gällande din anläggning.

Dina personuppgifter kommer även att användas för att kunna erbjuda er service av er solcellanläggning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-post, telefon och fysiska besök. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från samarbetspartners och myndigheter.

Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter så kommer vi inte att kunna leverera beställda produkter eller kunna hjälpa dig med de frågor som du har gällande produkten.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna ta fram en offert till din återförsäljare, är intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter i samband med offertlämning väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten.

Den rättsliga grunden för den behandling som vi utgör för att kunna leverera rätt produkt till rätt adress samt hantera eventuella garanti- och reklamationsärenden och övervakning och support kopplat till övervakningen är avtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: kund- och anläggningsuppgifter så som till exempel namn, efternamn, anläggningsnamn, adress, email adress, telefonnummer, bild på fastigheten eller andra liknande uppgifter som du har lämnat till vår återförsäljare eller direkt till oss för att kunna erhålla rätt produkter till rätt leveransadress, garanti- och reklamationsärende, support och övervakning.

Dina personuppgifter har vi fått från våra återförsäljare, dvs. det företag som du har köpt produkterna av.

Mottagare eller kategorier av mottagare

 • Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra samarbetspartners så som tex men inte uteslutande leverantörer, lagerhållare och transportörer. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden.
 • Personuppgiftsbiträden och underbiträden. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra personuppgiftsbiträden och deras ev underbiträden, om så är fallet, har vi säkerställt att överföringen är säker och att den uppfyller alla legala krav.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Personuppgifter lämnas normalt inte till bolag i länder utanför EU/EES området.

Om personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES området så har vi, för att säkerställa en säker hantering, vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal, se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

 • Offerter som inte leder till någon order gallras när offerttiden gått ut.
 • Order, orderunderlag kundfakturor, leverantörsfakturor sparas i högst 8 år enligt bokföringslagens regler
 • Reklamationer/garantier – succesivt men sparas som längst till garantitiden har gått ut.
 • Kundsystem, statuslistor– succesivt, men som längst 12 månader efter materialet är levererat till slutkund.
 • För- och färdig anmälan samt egenkontroll – sparas i 12 månader.
 • Övervakning av anläggning – så länge kunden har ett solcellssystem eller till dess att kunden själv avregistrerar sig som användare.
 • Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.
 • Vid serviceärenden; För att vi ska kunna ge dig den bästa supporten och servicen, sparar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress under avtalets gång samt två (2) år efter avslutat serviceavtal för att kunna fullfölja våra åtaganden. Om du flyttar och din fastighet får en ny ägare, tar vi bort dina personuppgifter.
 • För att kunna leva upp till produktgarantin på upp till tolv (12) år och effektgarantin på tjugofem (25) år kommer vi att spara produkternas tillverkarnamn, produktnamn, serienummer samt din fastighets anläggnings-ID i tjugofem (25) år efter det att installationen av solcellsanläggningen har utförts. Anläggnings-ID är en kod med arton (18) siffror som används för att identifiera din fastighets elanläggning.

Övriga eventuella personuppgifter som du lämnar till oss gallras löpande när det inte längre finns något syfte och ändamål med behandlingen.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Rätt att få information (Registerutdrag) m.m.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras (registerutdrag).

Du har också rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter. Om du själv har levererat vissa personuppgifter såsom att du exempelvis har producerat eller förbrukat en viss mängd energi och på så sätt givit upphov till någon form av förbrukningsmönster eller liknande har du rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva rättigheterna ovan genom att kontakta oss på info@solarsupply.se eller via vår växel 010-22 863 00. Du behöver också besöka vårt kontor på Meyers Plan 5 i Karlshamn och identifiera dig med hjälp av ID, pass eller likande.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), det gör du på e-post: imy@imy.se

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med oss på info@solarsupply.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@eon.se eller 040 – 25 50 00.


Solar Supplys Privacy Policy (GDPR) English version

Cookies

Change your settings for cookies at solarsupply.se

We use various external services and cookies to optimize your visit to solarsupply.se.

A cookie is a small text file that the website you are visiting requests to be saved on your computer. Cookies and similar techniques are used on many websites to give a visitor access to various features. You can sometimes use the information in the cookie to track how users browse.

According to the Electronic Communications Act, everyone who visits a website with cookies must have access to information that the website contains cookies and the purpose of the use of cookies. The visitor must also give their consent to the use of cookies.

Exceptions to this are when cookies are needed to transmit an electronic message via an electronic communications network or when the handling is necessary to provide a service that the user has explicitly requested.

The following Cookies are used on solarsupply.se – depending on which choices you have made. If you want to change a withdraw your consent, you can do so here.

Necessary
These cookies cannot be opted out. They are needed for the website to work.

Supplier Tools Cookies Purpose
Solar Supply
Popups / Modules
PUM-1755 Saves your choice regarding various modals and windows that open when you visit the site for the first time.
Solar Supply
Customer portal
Session
Preserves the visitor’s session state in the customer portal over page requests, in order to identify a logged-in visitor. The session cookie disappears when you close your browser.
Google Google Recaptcha PREFNID
HSID
APISID
SID
Google reCAPTCHA is used to prevent actions not being performed by robots but only by individuals. Used for all contact forms on the website.
solarsupply.se Cookies och Content Security Policy cookies_and_content _security_policy This cookie is stored after you have made your choice regarding consent for cookies. This is required so that the box does not reappear.


Analysis
In order for us to improve functionality and structure, based on how the website is used, as well as follow up on marketing actions and see navigation patterns.

Supplier Tools Cookies Purpose
Google Google Analytics/GTM _ga
_gid
_gat
AMP_TOKEN
_gac_*
Google Analytics is used to analyze and evaluate the visitor’s behavioral patterns and how they navigate the site. We also use collected statistics and data to track campaigns and visitor statistics over time.


Experience
In order for our website to perform as well as possible during your visit. If you deny these cookies, some functionality will disappear from the website.

Supplier Tools Cookies Purpose
Google Google Maps NID
PREF
khcookie
With these cookies, Google Maps can remember which browser you are using and which settings you have set when viewing maps.

How we handle your personal data – service providers 

We make sure that your personal data is processed in a correct and correct way! Read more about our personal data management below.

Data controller

Solar Supply Sweden AB, corporate identity number 556872-7464, (below ”Solar Supply”) is the data controller for the personal information you provide to us at solarsupply.se or directly to us in some other way, e.g. by e-mail or mail.

Purpose of the processing of personal data

We process your personal data in purpose of concluding and performing you´re contract regarding purchase and delivery of solar cells. If you do not provide us with your personal data, we will not be able to handle your request or your purchase of solar cells.

The data is processed in all parts of the process, e.g. to answer questions, make a design, to produce an order, place an order, deliver and invoice for the service / product, to handle complaints and guarantees and for accounting purposes.

We also process your personal data in order for us to offer and carry out training and events as well as for newsletters and marketing regarding your solar cells. Otherwise we can not deliver the requested services. If you do not want personal information to be used for newsletters or marketing, you can report this to us.

What is the legal basis for our processing of personal data?

The legal basis for our processing of your personal data isagreement, legal obligation or legitimate interests.

Our legitimate interest in processing your data to, for example, making an offer and carry out training and events as well as for newsletters and marketing is to give you a good customer experience.

Categories of personal data processed

The personal information we process about you is: Name, surname, facility name, address, email address, telephone number or other similar information that you have provided directly to us to be able to receive the right products to the right delivery address, warranty and complaint case, support and monitoring.

To whom do we disclose you personal data?

 • Partners: The personal information may also be disclosed to third parties such as but not exclusively suppliers, warehouses and carriers. This may be because we have a collaboration that requires us to provide certain information to our partners and it may be to perform the tasks that the person concerned has requested. It may also be the case that we use data processor.
 • Personal data assistants and sub-assistants: The personal data may be disclosed to our personal data assistants and their possible sub-assistants, if this is the case, we have ensured that the transfer is secure and that it meets all legal requirements.

Processing of personal data in third countries

Personal data is not provided to companies in countries outside the EU or the EEA area.

If personal data is processed in a country outside the EU / EEA area, we have, in order to ensure safe handling, taken appropriate protection measures. In most cases this is in the form of an approved standard agreement, see https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses- scc_en.

Security

We always take the technical and organizational measures that are possible to protect the personal data that is processed. Our purpose with this is to ensure that the data is not lost, destroyed, manipulated or made available to unauthorized persons. We strive to achieve a level of security that is high enough in view of the technical possibilities that exist.

How long will we keep the data?

Personal information is provided to us in various parts of the process and is thinned as follows:

 • Quotations – Quotations that do not lead to any order are thinned when the quotation period has expired.
 • Orders, order documents, customer invoices, supplier invoices are stored for a maximum of 8 years in accordance with the rules of the Accounting Act.
 • Complaints / guarantees – successively, but saved as long as the warranty period has expired.
 • Customer system, status lists – successively, but no later than 12 months after the material has been delivered to the end customer.
 • Pre- and completed registration and self-inspection – saved for 12 months.

When it comes to training and events, we save your personal information until the training / event is completed. Then we delete the data.

Information that we process so that newsletters and marketing (e-mail address) are deleted immediately after deregistration.

Any other personal information that you provide to us is continuously thinned out when there is no longer any purpose and purpose with the processing.

Consent

If you have given consent to process personal data, you are entitled to withdraw your consent at any time. We will then not process additional personal data or update previously submitted data about the person if consent is a prerequisite for the processing of personal data.

What are your rights?

You have the right to receive information about how your personal data is handled (register extract).

You also have the right to request correction or deletion of existing personal data. You can also request a restriction on our processing of your personal data. You also have the right to object to our processing of any personal data. If you yourself have provided certain personal data, such as that you have, for example, produced or consumed a certain amount of energy and thus given rise to some form of consumption pattern or the like, you are entitled to data portability.

If you wish to exercise any of those rights, please contact us at info@solarsupply.se or 010-228 63 00. You also need to visit our office at Meyers Plan 5 in Karlshamn and identify yourself with the help of ID, passport or similar.

Complaints to the Swedish data protection agency, IMY

If you are dissatisfied with our processing of any personal data, you may complain to the Swedish Data protection agencye, imy@imy.se

Contact us or our Data Protection Officer

If you have questions about our handling of any personal data, you can contact us at info@solarsupply.se.


How we handle your personal data – End customer

We make sure that your personal data is processed in a correct and correct way! Read more about our personal data management below.

Data controller

Solar Supply Sweden AB, corporate identity number 556872-7464, (below ”Solar Supply”) is the data controller for the personal information you provide to us at solarsupply.se or directly to us in some other way, e.g. by e-mail or mail.

Purpose of the processing of personal data

We process your personal data so that we can produce quotes for your reseller and deliver the right product to the right address and handle any warranty and complaint matters.

If you have given us permission to monitor your facility, we process your personal data in order to monitor and provide support regarding your facility.

Your personal information will also be used to be able to offer you service of your solar cell system. Your personal data will be processed in order to fulfill the current agreement and ensure future contact via more communication channels such as e-mail, telephone and physical visits. The personal data may also be used for market analyzes and statistics by Solar Supply or one of Solar Supplys partners. Personal data can also be disclosed to and collected from partners and authorities.

If you do not provide us with this information, we will not be able to deliver ordered products or be able to help you with the questions you have regarding the product.

What is the legal basis for our processing of personal data?

The legal basis for the processing that we constitute in order to be able to produce a quote for your dealer is legitimate interests. Our legitimate interest in processing your information in connection with the submission of quotations outweighs the invasion of personal integrity.

The legal basis for the processing that we constitute in order to be able to deliver the right product to the right address and handle any warranty and complaint matters and monitoring and support linked to the monitoring is an agreement.

Categories of personal data processed

The personal information we process about you is: customer and facility information such as name, surname, facility name, address, email address, telephone number, picture of the property or other similar information that you have provided to our dealer or directly to us to be able to receive the right products to the right delivery address, warranty and complaint case, support and monitoring.

We have received your personal information from our resellers, ie. the company from which you bought the products.

To whom do we disclose you personal data?

 • Partners: The personal information may also be disclosed to third parties such as but not exclusively suppliers, warehouses and carriers. This may be because we have a collaboration that requires us to provide certain information to our partners and it may be to perform the tasks that the person concerned has requested. It may also be the case that we use data processor.
 • Personal data assistants and sub-assistants: The personal data may be disclosed to our personal data assistants and their possible sub-assistants, if this is the case, we have ensured that the transfer is secure and that it meets all legal requirements.

Processing of personal data in third countries

Personal data is not provided to companies in countries outside the EU or the EEA area.

If personal data is processed in a country outside the EU / EEA area, we have, in order to ensure safe handling, taken appropriate protection measures. In most cases this is in the form of an approved standard agreement, see https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses- scc_en.

Security

We always take the technical and organizational measures that are possible to protect the personal data that is processed. Our purpose with this is to ensure that the data is not lost, destroyed, manipulated or made available to unauthorized persons. We strive to achieve a level of security that is high enough in view of the technical possibilities that exist.

How long will we keep the data?

Personal information is provided to us in various parts of the process and is thinned as follows:

 • Quotations – Quotations that do not lead to any order are thinned when the quotation period has expired.
 • Orders, order documents, customer invoices, supplier invoices are stored for a maximum of 8 years in accordance with the rules of the Accounting Act.
 • Complaints / guarantees – successively, but saved as long as the warranty period has expired.
 • Customer system, status lists – successively, but no later than 12 months after the material has been delivered to the end customer.
 • Pre- and completed registration and self-inspection – saved for 12 months.
 • In service matters; In order for us to provide you with the best support and service, we save your name, postal address, telephone number and e-mail address during the term of the agreement and two (2) years after the termination of the service agreement in order to fulfill our obligations. If you move and your property gets a new owner, we will delete your personal information.
 • In order to live up to the product warranty of up to twelve (12) years and the power warranty of twenty-five (25) years, we will save the products’ manufacturer name, product name, serial number and your property’s facility ID for twenty-five (25) years after installation. of the photovoltaic system has been carried out. Plant ID is a code with eighteen (18) digits that is used to identify your property’s electrical system

Any other personal information that you provide to us is continuously thinned out when there is no longer any purpose and purpose with the processing.

Consent

If you have given consent to process personal data, you are entitled to withdraw your consent at any time. We will then not process additional personal data or update previously submitted data about the person if consent is a prerequisite for the processing of personal data.

What are your rights?

You have the right to receive information about how your personal data is handled (register extract).

You also have the right to request correction or deletion of existing personal data. You can also request a restriction on our processing of your personal data. You also have the right to object to our processing of any personal data. If you yourself have provided certain personal data, such as that you have, for example, produced or consumed a certain amount of energy and thus given rise to some form of consumption pattern or the like, you are entitled to data portability.

If you wish to exercise any of those rights, please contact us at info@solarsupply.se or 010-228 63 00. You also need to visit our office at Meyers Plan 5 in Karlshamn and identify yourself with the help of ID, passport or similar.

Complaints to the Swedish data protection agency, IMY

If you are dissatisfied with our processing of any personal data, you may complain to the Swedish Data protection agencye, imy@imy.se

Contact us or our Data Protection Officer

If you have questions about our handling of any personal data, you can contact us at info@solarsupply.se.